Înflăcărează-ți Darul

26.01.2022

Momentul în care Isus Hristos devine Mântuitorul nostru personal, începem a fi parte integrantă a Bisericii. Deseori Biserica este asociată cu un trup ale cărui mădulare îndeplinesc funcții diferite și tot odată extrem de necesare. Capul acestui trup este însuși Hristos Coloseni 1:9 "El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate." Nuanța aceasta evidențiază faptul că El direcționează trupul spre împlinirea voii Sale. Trebuie subliniat că reușita împliniri acestei voi reclamă involucrarea fiecărui mădular.

Noi, în calitate de mădulare avem un rol bine acotat în trupul lui Hristos. Rol care se exercita prin darul/ile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi. Romani 12:4-5 "Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora." Așadar avem nevoie de daruri spirituale pentru a ne împlini funcția sau rolul în trupul lui Hristos.

"Darurile" sau "darurile harului" = "charismata" din greacă, derivând din cuvântul grec "charis" = har, ne lasă să înțelegem ca darurile spirituale sunt o favoare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu este sursa acestor daruri spirituale Iacov 1:17 "orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare."

Darurile spirituale presupun un impuls lăuntric care atunci când este manifestat în cadrul Bisericii, contribuie la binele comun. Prin urmare, darurile spirituale nu sunt menite să fie folosite în scop egoist ci în mod altruist "în folosul altora" 1 Corinteni 12:7 "Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora." Așadar DRAGOSTEA față membri Bisericii este stimulentul folosirii darului nostru spiritual. Doar în perimetrul dragostei putem lucra cu darul nostru pentru zidirea și edificarea Biserici, Efeseni 4:16 "Din El, tot trupul, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei și se zidește în dragoste."

Anul 2022 este anul în care noi, ca și membri ai Bisericii Betesda dorim să slujim trupului lui Hristos prin darul/ile care ne-au fost încredințate. Vrem cu mai mult elan, entuziasm și pasiune sa ascultam îndemnul care odinioară Pavel îl transmitea lui Timotei . 2 Timotei 1:6 "De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele."